Mity na temat drzwi drewnianych

miesiąc temu

Drzwi fron­towe to niezwykle ważny ele­ment wykończeniowy w każdym budynku. Muszą być wyko­nane z mate­ri­ałów najwyższej jakości, aby wytrzy­mać dzi­ałanie wielu nieko­rzyst­nych czyn­ników zewnętrznych. Powinny zapew­niać domown­ikom zarówno wysoki kom­fort ter­miczny, jak i akusty­czny, dobrze izolu­jąc wnętrza domu od chłodu i hałasu zewnętrznego świata. Bardzo istotna jest również ich odporność na ewen­tu­alne próby włamania.

Wybór odpowied­nich drzwi jest więc bardzo istotną decyzją. Można kupić drzwi wyko­nane ze stali, PVC, alu­minium albo drewna. Wiele osób pow­tarza mity doty­czące wejś­ciowych drzwi drew­ni­anych. Niestety są to często powszechni znane his­to­rie, które nie mają żad­nego uza­sad­nienia ani potwierdzenia w fak­tach. Mimo to są chęt­nie przekazy­wane z ust do ust, przez co uras­tają do rangi wiary­god­nych infor­ma­cji. W dzisiejszym wpisie obal­imy kilka najczęś­ciej pow­tarzanych mitów doty­czą­cych drzwi drewnianych.

1. Drew­ni­ane drzwi są mniej wytrzy­małe na zmi­enne warunki atmosferyczne

Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne są doskonale przys­tosowane do warunków kli­maty­cznych panu­ją­cych w naszym kraju. Pro­du­cenci dbają o to, aby były one odporne na dzi­ałanie wysok­iej i niskiej tem­per­atury, inten­sy­wnego promieniowa­nia słonecznego, wia­tru, wody i wilgoci. Takie drzwi nie prze­marzają, doskonale zachowu­jąc ciepło. Z tego względu można je bez­piecznie mon­tować nawet w domach ener­gooszczęd­nych i pasywnych.

2. Drew­ni­ane drzwi nie są odporne na włamania

Mate­riał, z jakiego wyko­nane są dane drzwi, nie ma bezpośred­niego wpływu na to, czy drzwi są anty­wła­man­iowe, czy też nie. Więk­szą rolę odgrywa tu wyposaże­nie – na przykład klamka z szyl­dem anty­rozwierce­niowym, wkładka paten­towa klasy „C”, bolce ryglu­jące czy szyba anty­wła­man­iowa klasy P4. Odpowied­nio skon­struowane wejś­ciowe drzwi drew­ni­ane mogą być bardziej odporne na wła­ma­nia od drzwi stalowych bez wzmocnień.

3. Drew­ni­ane drzwi trzeba cią­gle impreg­nować i malować

Nie jest prawdą, że drew­ni­ane drzwi zewnętrzne wyma­gają przeprowadza­nia ciągłych prac kon­serwa­cyjnych. Nowoczesne lakiery wielowarst­wowe zapew­ni­ają im nie tylko piękny wygląd, ale również trwałe zabez­piecze­nie przed wilgo­cią i innymi czyn­nikami atmos­fer­ycznymi. Jedyne czyn­ności kon­serwa­cyjne, o jakich należy pamię­tać, to mycie i przecieranie spec­jal­nym preparatem ochron­nym przez­nac­zonym do pielę­gnacji drewna. Wystar­czy zro­bić to dwa razy w roku.

4. Z cza­sem drew­ni­ane drzwi na pewno się odkształcą

Mit ten ma swoje uza­sad­nie­nie w nat­u­ral­nych właś­ci­woś­ci­ach drewna. Jest to bowiem mate­riał, który pracuje, a więc zmienia swoją obję­tość w zależności od wilgo­t­ności powi­etrza. Na szczęś­cie tę cechę drewna można wyk­luczyć, jeżeli są pro­dukowane w odpowiedni sposób. Rozci­nanie i kle­je­nie warst­wowe pozwala zre­dukować ewen­tu­alną zmi­anę obję­tości drewna, dzięki czemu ich ksz­tałt jest niezmienny.

5. Na drew­ni­ane drzwi zewnętrzne mogą sobie poz­wolić tylko najbogatsi

Zewnętrzne drzwi drew­ni­ane wale nie są aż tak dro­gie. Ich cena jest atrak­cyjna, dzięki czemu mogą sobie na nie poz­wolić wszyscy inwest­orzy, którym zależy zarówno na doskon­ałych właś­ci­woś­ci­ach użytkowych drzwi, jak i ich ele­ganckim wyglądzie.