Jakie są różnice miedzy drzwiami przylgowymi a bezprzylgowymi?

2 miesiące temu

Urządzanie domu to bez najm­niejszej wąt­pli­wości okazja do poz­na­nia całej masy nowych ter­minów oraz bliższego przyjrzenia się ele­men­tom, na które do tej pory nie zwracało się zbyt dużej uwagi. Doskon­ałym przykła­dem jest tutaj przylga w drzwiach, którą zapewne wszyscy dobrze kojarzą, choć mało kto potrafi ją poprawnie nazwać. Czym jest przylga i na czym polega różnica między drzwiami z przylgą a tymi jej pozbawionymi?

Czym jest przylga w drzwiach?


Przylga to nic innego jak niewielkie wcię­cie, bieg­nące wzdłuż górnej i bocznych krawędzi drzwi. Skrzy­dło w pewnym stop­niu zachodzi wtedy na ościeżnicę. To rozwiązanie bardzo powszech­nie znane – drzwi przyl­gowe przez wiele lat domi­nowały na rynku sto­larki drzwiowej. Dopiero sto­sunkowo niedawno zyskały konkurencję pod postacią drzwi bezprzy­glowych, czyli takich, które są tego charak­terysty­cznego wcię­cia pozbaw­ione. Przy zamyka­niu chowają się one nie­jako w ościeżnicy. Z tej jed­nej, zdawałoby się bardzo kos­me­ty­cznej i mało znaczącej różnicy, wynika jed­nak wiele kole­jnych, tak pod wzglę­dem este­tyki, jak i funkcjonalności.

Przylga a wygląd drzwi

Jed­nym z głównych czyn­ników decy­du­ją­cych o wyborze drzwi jest ich este­tyka. Obec­ność przylgi lub jej brak ma w tej kwestii spore znacze­nie. Przede wszys­tkim jest ona dziś trak­towana jako pewien wyz­nacznik stylu – drzwi z przylgą postrze­gane są jako rozwiązanie klasy­czne, trady­cyjne, nawet jeśli ich wzor­nictwo lep­iej pasuje do współczes­nych trendów. Z kolei drzwi bezprzyl­gowe zazwyczaj brane są za rozwiązanie nowoczesne, wpisu­jące się w modne dziś nurty min­i­mal­izmu czy sztuki indus­tri­al­nej. Można się również dość często spotkać z opinią, że drzwi z przylgą są wiz­ual­nie lże­jsze. Spowodowane jest to fak­tem, że wyraźniej odci­nają się od powierzchni ściany, pod­czas gdy powierzch­nia drzwi przyl­go­wych nie­jako wchodzą w ścianę i stąd mogą wydawać się bardziej masy­wne, cięższe. Ma to znacze­nie w przy­padku doboru drzwi do pomieszczeń o małej powierzchni – w małych poko­jach ciężkie drzwi mogą zdomi­nować przestrzeń sprawić, że będzie się ona wydawała jeszcze mniejsza, niż jest w rzeczy­wis­tości. Jest to szczegól­nie mocno odczuwalne, jeśli drzwi mają ciemny kolor, gdyż właśnie takie kolory przy­czy­ni­ają się do tego, że przestrzeń jest postrze­gana jako mniejsza. Z drugiej strony dzięki zas­tosowa­niu drzwi pozbaw­ionych przylgi można opty­cznie zwięk­szyć powierzch­nię podłogi, co sprawdzi się na przykład w wąs­kich korytarzach.

Otwarte czy zamknięte?

Obec­ność przylgi bądź jej brak ma znacze­nie dla este­tyki drzwi również w zależności od tego, czy są one zamknięte, czy otwarte. W drzwiach przyl­go­wych możliwe jest całkowite zasłonię­cie zamka kiedy są one zamknięte, z drugiej strony widoczne pozostają ich zaw­iasy. W drzwiach pozbaw­ionych przylgi zamek jest widoczny, lecz mogą one zostać wyposażone w zaw­iasy, które widoczne są wyłącznie w momen­cie otwar­cia. Dlat­ego gen­er­al­nie prezen­tują się one lep­iej w pomieszczeni­ach, które zazwyczaj są zamykane – na przykład w gabi­ne­tach. Warto wziąć to pod uwagę przy planowa­niu wys­troju mieszka­nia. Jeśli wiesz, że drzwi do poszczegól­nych pomieszczeń będą raczej otwarte (np. w celu doświ­etle­nia pozbaw­ionego okien kory­tarza), bardziej este­ty­cznym rozwiązaniem będą drzwi z przylgą.

Z przylgą czy bez?

Jak w przy­padku każdego rozwiąza­nia, przylga w drzwiach lub jej brak mogą mieć swoje plusy i minusy. Poza este­tyką, która jest kwestią mocno indy­wid­u­alną należy również zwró­cić uwagę na pewne aspekty funkcjon­alne obu rozwiązań. Istot­nym manka­mentem drzwi bezprzyl­go­wych jest to, że nie zapew­ni­ają one tak skutecznej izo­lacji akusty­cznej, co spowodowane jest obec­noś­cią wąskiej, nieza­słoniętej szczeliny między skrzy­dłem a ościeżnicą. Pon­adto ich maksy­malny kąt otwar­cia do 90 stopni, co może być prob­lematy­czne w momen­cie przenoszenia więk­szych obiek­tów. Z drugiej strony są one trwal­sze, mniej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia, a wyposaże­nie w zamek mag­ne­ty­czny sprawia, że ich otwieranie i zamykanie będzie bardzo ciche.

Jak więc widać, różnic wynika­ją­cych z obec­ności w drzwiach przylgi lub jej braku jest bardzo dużo i nie ograniczają się one wyłącznie do este­tyki. Wiemy, że wybór między tymi opc­jami może być trudny, dlat­ego zapraszamy w tej sprawie do kon­taktu. Chęt­nie pomożemy w doborze odpowied­niego rozwiąza­nia i wyjaśn­imy wszys­tkie wątpliwości.