Dlaczego warto wymienić stare okna na te drewniane?

2 miesiące temu

Drewno to mate­riał wyko­rzysty­wany do pro­dukcji sto­larki oki­en­nej od bardzo dawna. Wyróż­nia się niezwykłą ele­gancją i szla­chet­noś­cią, a także doskon­ałymi para­me­trami eksploat­a­cyjnymi. Na rynku dostępne są także okna plas­tikowe, ale choć są tańsze od swoich drew­ni­anych odpowied­ników, to ich wygląd jest dużo mniej este­ty­czny. Jeżeli szyku­jesz się do wymi­any starych okien w swoim domu i zależy Ci zarówno na ich wyglądzie, jak i na doskon­ałych para­me­trach użytkowych, zain­wes­tuj w nowoczesne okna drewniane.

Czym charak­teryzują się nowoczesne okna drewniane?

Okna drew­ni­ane pro­dukowane obec­nie różnią się znacznie od tych sprzed kilkudziesię­ciu lat, gdyż mate­ri­ały wyko­rzysty­wane do ich wyt­warza­nia są wyższej jakości, a tech­nolo­gia ich pro­dukcji jest zupełnie inna. Dzięki zas­tosowa­niu nowoczes­nych maszyn oraz metod pro­duk­cyjnych nowoczesne okna drew­ni­ane zapew­ni­ają doskon­ałą izo­la­cyjność cieplną i akusty­czną, a także skutecznie chronią wnętrza domu przed włamaniami.

Okna tego typu mogą być mon­towane w domach ener­gooszczęd­nych, a nawet pasy­wnych, gdyż gwaran­tują najwyższej jakości izo­lację ter­miczną. Zawdz­ięczają to swo­jej budowie i mate­ri­ałom uży­tym do ich pro­dukcji (między innymi: szy­bom ter­moizo­la­cyjnych, ciepłej ramce, drewnu kle­jonemu warst­wowo czy odpowied­nio zapro­jek­towanym uszczelkom). Niezwykle istotny jest w ich przy­padku również praw­idłowo przeprowad­zony mon­taż, dzięki któremu zapewnione jest opty­malne odi­zolowanie wnętrz domu od chłodu panu­jącego na zewnątrz, a także od nad­miernego hałasu dob­ie­ga­jącego ze świata zewnętrznego.

Dlaczego warto wymienić stare okna na nowoczesne okna drewniane?

Wymi­ana okien ma na celu popraw­ie­nie este­tyki budynku (zarówno jego części zewnętrznej, jak i wnętrz), zapewnie­nie mu odpowied­niej ener­gooszczęd­ności oraz izo­lacji akusty­cznej. Jeżeli chodzi o para­me­try eksploat­a­cyjne, to okna drew­ni­ane nie ustępują oknom wyko­nanym z plas­tiku, a nawet je przewyższają, gwaran­tu­jąc np. mniejszą rozsz­erzal­ność tem­per­atur­ową, co oznacza, że nawet pod­czas inten­sy­wnego nasłonecznienia nie będą się one odksz­tał­cać, czy zapew­ni­a­jąc lep­szą izo­lację cieplną (drewno znacznie gorzej prze­wodzi ciepło od plastiku).

Kole­jnym argu­mentem prze­maw­ia­ją­cym za oknami drew­ni­anymi jest ich wygląd. Nat­u­ralne drewno pasuje do każdego stylu architek­ton­icznego i każdej aranżacji wnętrz, doda­jąc jej szla­chet­ności i ele­gancji. Oprócz nat­u­ral­nego zabar­wienia samego drewna masz również do wyboru bardzo bogatą paletę barw lakierów oraz farb, dzięki czemu bez prob­lemu dos­to­su­jesz ich kolor do sposobu wykończenia swo­jego domu. Okna drew­ni­ane mogą być bowiem ole­jowane, wykońc­zone lakierem przeziernym albo kryją­cym. Nowoczesne powłoki malarskie i ochronne wyko­rzysty­wane przy pro­dukcji okien drew­ni­anych nie tylko doskonale zabez­pieczają je przed nieko­rzyst­nym dzi­ałaniem wielu czyn­ników zewnętrznych, ale również umożli­wiają drewnu odd­y­chanie, a więc efek­ty­wne prze­puszczanie pary wodnej.

Gatunki drewna uży­wane do pro­dukcji okien to najczęś­ciej: dąb, sosna, mod­rzew lub egzo­ty­czne drewno mer­anti. Są one kle­jone warst­wowo, a poszczególne warstwy tar­cicy są ze sobą skle­jane tak, aby usło­je­nie drewna prze­b­ie­gało w różnych kierunk­ach. Dzięki temu okna są trwal­sze, sta­bil­niejsze, a także o wiele bardziej odporne na odksz­tałce­nia, do których mogłoby dojść na skutek odd­zi­ały­wa­nia zmi­en­nej tem­per­atury czy wilgoci. Nowoczesne okna drew­ni­ane zapew­ni­ają zatem opty­malną szczel­ność i izo­lację akusty­czną, a także spraw­iają, że dom staje się ele­gancki, a zarazem przytulny.