Jakie zalety posiadają drzwi z litego drewna?

2 miesiące temu

Drzwi to jeden z tych ele­men­tów wyposaże­nia, bez którego nie sposób wyobrazić sobie dobrze zor­ga­ni­zowanego mieszka­nia czy domu. Drzwi pozwalają dzielić przestrzeń na poszczególne strefy, reg­u­lują rozprzestrzeni­anie się ciepła i dźwięków, zapew­ni­ają pry­wat­ność i nadają wnętrzu pożą­daną este­tykę. Na rynku dostęp­nych jest wiele rodza­jów drzwi, a wśród nich zna­j­dują się drzwi wyko­nane z ele­men­tów z litego drewna. Jakie są ich zalety i czy warto je nabyć?

Kwes­tia estetyki

Drewno to najbardziej este­ty­czny mate­riał do pro­dukcji sto­larki drzwiowej, co do tego nie ma żad­nej wąt­pli­wości. Lite drewno z jego nat­u­ralną kolorystyką oraz rysunkiem doskonale będzie się spisy­wało zarówno w klasy­cznych, jak i nowocześniejszych aranżac­jach wnętrz – od ciepłego stylu rustykalnego po min­i­mal­isty­czny, prosty indus­trial. Co prawda na rynku znaleźć można rozwiąza­nia alter­naty­wne, na przykład okleiny imi­tu­jące wygląd drewna, jed­nak nie trzeba nawet bardzo dokładne się im przyglą­dać, by spostrzec znaczną różnicę jakoś­ciową. Lite drewno to ide­alny wybór dla każdego, komu zależy na sty­lowym urządze­niu swego mieszka­nia, domu, biura czy innego lokalu.

Świet­nie para­me­try izolacyjne

Prak­ty­cznym walorem drzwi z litego drewna są ich znakomite właś­ci­wości pod wzglę­dem izo­la­cyjności. Drewno nat­u­ral­nie charak­teryzuje się niską prze­wod­noś­cią ciepła, co można wyko­rzys­tać w domu – drzwi drew­ni­ane szczegól­nie dobrze sprawdzą się w charak­terze drzwi zewnętrznych lub drzwi wewnętrznych, odd­ziela­ją­cych od siebie pomieszczenia, między którymi zachodzi duża różnica tem­per­atur (np. między garażem a przestrzenią mieszkalną). Pon­adto drewno dobrze pochła­nia dźwięki, dzięki czemu zapew­nia domown­ikom wysoki poziom kom­fortu i pry­wat­ności. Wysok­iej jakości drzwi wyko­nane z uży­ciem ele­men­tów z drewna litego zna­jdziemy w ofer­cie firmy ABA Wik­tor­czyk.

A co z wadami?

Tak jak nie ma róży bez kol­ców, tak nie ma drzwi bez wad. W przy­padku drzwi drew­ni­anych są to z pewnoś­cią wysokie koszty zakupu, a także konieczność kon­serwacji. Drewno jest mate­ri­ałem dość kosz­townym i wyma­ga­ją­cym odpowied­niej tech­niki obróbki, co przekłada się na cenę ostate­cznego pro­duktu. Pon­adto, aby drzwi zachowały swoje właś­ci­wości i este­ty­czny wygląd, wyma­gają odpowied­niej pielę­gnacji – szczegól­nie doty­czy to drzwi zewnętrznych, narażonych na dzi­ałanie wilgoci, promieniowa­nia słonecznego czy nis­kich tem­per­atur. Jed­nak mimo tych minusów, drzwi drew­ni­ane są zde­cy­dowanie warte swej ceny. Jeśli zad­bamy o nie odpowied­nio, mogą służyć nam z powodze­niem przez bardzo długie lata.