Na czym polega olejowanie i patynowanie drzwi wewnętrznych?

2 miesiące temu

Od lat niezmi­enną pop­u­larnoś­cią cieszą się wewnętrzne drzwi wyko­nane z drewna. Ten nat­u­ralny surowiec charak­teryzuje się dużą wytrzy­małoś­cią oraz trwałoś­cią, a przy tym jest wyjątkowo ele­gancki i este­ty­czny. Nic więc dzi­wnego, że drew­ni­ane drzwi są marze­niem niejed­nego inwest­ora urządza­jącego swoje mieszkanie albo dom. Drewno nadaje wnętr­zom niepow­tarzalny urok, dzięki czemu stają się one ciepłe i przy­tulne. Można je łączyć z innymi mate­ri­ałami wykończeniowymi takimi jak np.: kamień, płytki ceram­iczne czy beton architek­ton­iczny, uzysku­jąc ciekawe efekty.

Na czym polega i w jakim celu wykonuje się ole­jowanie drzwi wewnętrznych?

Aby nadać niepow­tarzalny wygląd drew­ni­anym drzwiom wewnętrznym oraz zapewnić im wyjątkową trwałość i długą żywot­ność, można zde­cy­dować się na ich ole­jowanie. Jest to zabieg, który polega na nasącza­niu drew­ni­anej powierzchni nat­u­ral­nymi ole­jami o właś­ci­woś­ci­ach kon­ser­wu­ją­cych i zabez­piecza­ją­cych. Oleje mają płynną postać, dlat­ego łatwo rozprowadza się je po powierzchni drzwi. Aplikacja ole­jów odbywa się ręcznie, co zapew­nia dokładne pokrycie. Pozostaw­ione na niej, wnikają w głąb drewna, pen­etru­jąc jego struk­turę i doskonale je impreg­nu­jąc. Dzięki ole­jowa­niu drew­ni­ane drzwi:

 • mają dobrze zakon­ser­wowaną powierzchnię,
 • są utward­zone,
 • ich powierzch­nia jest zabez­piec­zona przed negaty­wnymi skutkami odd­zi­ały­wa­nia na nią różnych czyn­ników zewnętrznych (np. wilgoci czy promieni słonecznych),
 • zyskują piękne i este­ty­czne wykończenie,
 • mają uwydat­nione słoje i rysunek drewna,
 • mają bardziej nasy­coną barwę,
 • zyskują satynowy połysk nada­jący im dos­to­jnej szlachetności.

Na czym polega i po co wykonuje się patynowanie drzwi wewnętrznych?

Patynowanie to druga metoda pozwala­jąca nadać drew­ni­anym drzwiom wewnętrznym niecodzi­enny wygląd. To pro­ces, którego celem jest wiz­ualne postarze­nie drzwi. Dzięki temu stają się ide­al­nym uzu­pełnie­niem wnętrz urząd­zonych w stylu retro, rustykalnym czy skan­dy­nawskim. Patynowanie polega na nałoże­niu na nie patyny, czyli spec­jal­nej sub­stancji roz­jaś­ni­a­jącej lub przy­ciem­ni­a­jącej ich nat­u­ralny odcień, a także na delikat­nym przeciera­niu ich powierzchni, w celu pod­kreśle­nia rysunku słoi i wydoby­cia najpiękniejszych cech z konkret­nego rodzaju drewna. Dzięki patynowa­niu drew­ni­ane drzwi:

 • zyskują wygląd retro,
 • ich rysunek słoi jest pięknie podkreślony,
 • zyskują cud­owny matowy kolor,
 • stają się prawdziwą ozdobą wnętrz.