Czym są szprosy okienne?

2 miesiące temu

His­to­ria szprosów oki­en­nych jest długa. Kiedyś były nieodłączną częś­cią kon­struk­cyjną okien, ale dzisiaj są najczęś­ciej stosowane jako ele­ment deko­ra­cyjny. Są to lis­tewki dzielące szybę na mniejsze pola. Obec­nie używa się ich po to, aby nadać oknom sty­lowy i ele­gancki wygląd. Szprosy najlepiej prezen­tują się w oknach drew­ni­anych, z którymi tworzą spójną całość. O tym czym są szprosy oki­enne, jakie są ich rodzaje oraz kiedy warto się na nie zde­cy­dować, przeczy­tasz w naszym dzisiejszym wpisie.

Krótka his­to­ria szprosów okiennych

Szprosy oki­enne były stosowane w dawnym budown­ictwie ze względu na dość mocno ogranic­zone możli­wości tech­no­log­iczne. Nie potrafiono bowiem wów­czas wyt­worzyć jed­no­li­tych i dużych tafli szkła, które mogłoby być wstaw­ione w jed­nym kawałku w ramę oki­enną. Dzięki podzi­ałowi przeszk­le­nia na mniejsze pola można było pro­dukować duże okna. His­to­ryczne szprosy pełniły więc funkcję kon­struk­cyjną, wzmac­ni­a­jąc okna i spraw­ia­jąc, że stawały się one sztywniejsze.

Jakie rodzaje szprosów oki­en­nych wyróżniamy?

Szprosy oki­enne mogą przy­bierać różną formę. Wyróż­ni­amy kilka pod­sta­wowych rodza­jów tych przegródek:

  • szprosy kon­struk­cyjne – ich wygląd naw­iązuje do his­torii szprosów, są zro­bione z tego samego mate­ri­ału co rama i mają taką samą grubość co ona, wzmac­ni­ają kon­strukcję okna i wzbo­ga­cają jego wygląd,
  • szprosy wewnątrzszy­bowe – tego typu szprosy są umieszc­zone wewnątrz paki­etu szy­bowego, mogą mieć różną sze­rokość (od 8 do 45 mm), są wyko­nane z alu­minium, wys­tępują w wielu kolorach (również w wer­sji drewnopodobnej),
  • szprosy nakle­jane – znane także jako „szprosy wiedeńskie”, imi­tują podział okna, gdyż są przyk­le­jane do zewnętrznej strony szyby z dwóch stron, wewnątrz paki­etu szy­bowego zna­j­duje się jedynie „ślepy szpros”,
  • szprosy nakładane (ramkowe lub krzyżowe) – tego rodzaju szprosy są stosowane tylko w oknach drew­ni­anych, są mon­towane od zewnętrznej strony okna na niewiel­kich zaw­iasach lub zaczepach, dzięki czemu w razie potrzeby można je bezprob­le­mowo otworzyć lub wymienić.

Do jakich budynków pasują okna ze szprosami?

Okna drew­ni­ane ze szprosami są doskon­ałym dodatkiem do budynków utrzy­manych w stylu rustykalnym, ang­iel­skim czy dworkowym. Okna zdo­bione szprosami to również świetna propozy­cja dla właś­ci­cieli zabytkowych domów, którzy chcieliby odświeżyć ich wygląd, nie rezygnu­jąc jed­nak z ich star­o­dawnego charak­teru. Szprosy nadają oknom ele­gancji, spraw­ia­jąc, że dom prezen­tuje się, jakby pochodził z dawnych epok. Są doskon­ałym uzu­pełnie­niem okien drew­ni­anych mon­towanych w domach naw­iązu­ją­cych stylem do siel­s­kich posi­adłości z dawnych lat lub inspirowanych architek­turą dworkową. Należy pamię­tać, iż szprosy oki­enne nie pasują do nowoczes­nych, min­i­mal­isty­cznych budynków, których forma jest prosta a zdob­nictwo bardzo oszczędne. Nie będą też dobrym dodatkiem do okien przez­nac­zonych do mon­tażu w blokach mieszkalnych, gdyż będą tworzyć w nich niepotrzebny styl­isty­czny chaos.