Na czym polega ciepły montaż okien?

2 miesiące temu

Z roku na rok coraz więk­szą wagę przy­wiązuje się do tego, aby budowane lub remon­towane domy były ener­gooszczędne. Żeby budynki mogły fak­ty­cznie oszczędzać energię, muszą być szczelne oraz mieć wyko­naną odpowied­nią izo­lację. Okna są newral­gicznym miejscem każdego domu, gdyż to właśnie przez nie ucieka najwięk­sza ilość cen­nego ciepła. Aby zapo­biec temu zjawisku, pro­du­cenci sto­larki oki­en­nej wyko­rzys­tują coraz nowsze tech­nolo­gie, dzięki którym nowoczesne okna są szczelne i doskonale izolują wnętrza domu. Nie mniej istotny jest sam sposób ich mon­tażu. Praw­idłowo wyko­nany ciepły mon­taż okien to metoda, dzięki której zag­waran­towane będzie zachowanie ich doskon­ałych właś­ci­wości termoizolacyjnych.

Czym jest ciepły mon­taż okien?

Jeszcze do niedawna najczęś­ciej wybier­aną metodą mon­tażu okien był tak zwany mon­taż na pianę. Taki sposób insta­lacji sto­larki oki­en­nej nie może być stosowany w przy­padku okien ener­gooszczęd­nych, gdyż spowoduje on, że okna nie będą miały zachowanych odpowied­nich para­metrów izo­la­cyjności. Nowoczesne drew­ni­ane okna ener­gooszczędne zamon­towane w trady­cyjny sposób nie zapewnią budynkowi właś­ci­wej szczel­ności oraz termoizolacji.

Ciepły mon­taż to taki sposób instalowa­nia okien, który uniemożli­wia pow­stawanie mostków ter­micznych. Dzięki temu przez okna nie ucieka cenne nagro­mad­zone wewnątrz budynku ciepło. Aby zapewnić oknom maksy­malną izo­la­cyjność, pod­czas mon­tażu sto­suje się aż trzy warstwy izo­lacji: stan­dar­d­ową piankę poli­ure­tanową oraz dwa rodzaje taśm izo­la­cyjnych (taśmę paro­prze­puszczalną sto­suje się od zewnątrz, zaś od wewnątrz używa się taśm paroszczelnych).

Pianka poli­ure­tanowa może być zastą­pi­ona gąbką rozprężną, która dzięki ciągłemu napiera­niu na mur gwaran­tuje najwyższy poziom szczel­ności. Zas­tosowanie tego typu gąbki niesie za sobą szereg korzyści. Gąbka jest nasączana w spec­jal­nych sub­stanc­jach, dzięki czemu posi­ada zarówno właś­ci­wości paroszczelne, jak i paro­prze­puszczalne. Jej zas­tosowanie elimin­uje ryzyko zabrudzenia okien pianką pod­czas mon­tażu, a także pozwala uniknąć wielu błędów mon­tażowych. Ze względu na swoją specy­fikę ciepły mon­taż okien nazy­wany jest również mon­tażem warst­wowym. Może być on wykony­wany zarówno w licu muru, jak i w warst­wie ocieplenia.

W jaki sposób ciepły mon­taż chroni wnętrza domu przed utratą ciepła?

Miejscem, przez które ucieka najwięcej ciepła z domu, jest zawsze połącze­nie okna z murem. Musi być ono zabez­piec­zone od wewnątrz taśmą paroszczelną, aby wilgoć nie mogła wnikać w warstwę izo­la­cyjną, czyli piankę poli­ure­tanową. Dzięki temu pianka może należy­cie speł­niać swoje zadanie, gdyż nie ulega degradacji poprzez zaw­ilgoce­nie i sezonowe zamarzanie. Ciepły mon­taż jest doskon­ałym sposobem na zapo­b­ie­ganie pow­stawa­niu mostków ter­micznych, które są główną przy­czyną strat ciepła. Kole­jną zaletą ciepłego mon­tażu jest skuteczna ochrona budynku przed wilgo­cią i pleśnią.

Ten typ mon­tażu to tak naprawdę mon­taż kom­pletny, który zabez­piecza wnętrza budynku przed utratą ciepła. Dzięki niemu nowoczesne okna ener­gooszczędne nie będą takie tylko z nazwy, gdyż wszys­tkie ich para­me­try ter­moizo­la­cyjne będą rzeczy­wiś­cie zag­waran­towane, a inwest­orzy będą mogli cieszyć się zmniejs­zonymi kosz­tami ogrzewania.