Wydarzenia (zajawki artykułów)

Z czym wiąże się wymiana okien w domu? - Read more

W więk­szości przy­pad­ków wymi­ana okien w domu podyk­towana jest dąże­niem do uzyska­nia lep­szej izo­lacji ter­micznej i akusty­cznej oraz wzglę­dami este­ty­cznymi. Współczesne tech­nolo­gie pozwalają na pro­dukcję niezwykle szczel­nych i prak­ty­cznych okien nowej gen­er­acji, którymi zastępuje się z reguły pod­wójne drew­ni­ane okna stosowane w budown­ictwie kilka­dziesiąt lat temu. Pro­ces ten wiąże się z poniesie­niem kosztów zakupu okien i ich mon­tażu oraz z pod­ję­ciem szeregu decyzji związanych z orga­ni­za­cją przed­sięwz­ię­cia. Z czym konkret­nie musimy się liczyć, planu­jąc i real­izu­jąc wymi­anę okien w domu?

Z czym wiąże się wymiana okien w domu? - Read more

Jak dobrać parapet do okna? - Read more

Para­pet to ele­ment wyposaże­nia domu, który pod­kreśla charak­ter wnętrza. Oprócz niek­wes­t­ionowanych walorów este­ty­cznych ten niepo­zorny dodatek pełni także funkcje użytkowe. Staw­iamy na nim kwiaty i inne deko­racje, a zna­j­du­jące się pod nim grze­jniki chro­nione są przed kurzem. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, czym kierować się pod­czas wyboru para­petu do drew­ni­anych okien.

Jak dobrać parapet do okna? - Read more

Podział okien ze względu na okucia - Read more

Oku­cia są inte­gralną częś­cią okna, ponieważ to nimi otwiera się, zamyka i uchyla okna. Nie wszys­tkie oku­cia są takie same, dopa­sowuje się je bowiem do rodzaju okna i poziomu ochrony, który powinny zapew­niać. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, jakie oku­cia zna­j­dują się w poszczegól­nych rodza­jach okien i czym wyróż­ni­ają się oku­cia w oknach drewnianych.

Podział okien ze względu na okucia - Read more

Okna plastikowe czy drewniane? - Read more

Współczesne okna powinny być nie tylko ozdobą domu, ale i wyposaże­niem funkcjon­al­nym. Jeszcze do niedawna to okna plas­tikowe wybier­ano najczęś­ciej, głównie ze względu na ich niską cenę. Dziś klienci cenią sobie najbardziej bez­pieczeństwo i este­tykę, dlat­ego tak wiele osób decy­duje się na zakup okien drew­ni­anych. Zna­jąc zalety i wady oby­dwu mate­ri­ałów, łatwiej jest pod­jąć decyzję, który surowiec sprawdzi się lepiej.

Okna plastikowe czy drewniane? - Read more

Po czym poznać dobre drzwi antywłamaniowe? - Read more

Drzwi anty­wła­man­iowe są niemal stan­dar­dem w wyposaże­niu domu. Z każdym rok­iem na rynku pojaw­iają się kole­jne nowe tech­nolo­gie, które zapew­ni­ają coraz lep­szą ochronę przed wła­ma­ni­ami. Choć nie ist­nieją zabez­pieczenia nie do sfor­sowa­nia, to im dłużej trwa próba wła­ma­nia, tym więk­sze szanse na jej wykrycie i udarem­nie­nie. Jeśli chcesz kupić drzwi anty­wła­man­iowe i zas­tanaw­iasz się, na co powinieneś zwró­cić uwagę, przeczy­taj nasz wpis.

Po czym poznać dobre drzwi antywłamaniowe? - Read more

Jak wygląda montaż drzwi zewnętrznych? - Read more

Bez praw­idłowo przeprowad­zonego mon­tażu drzwi zewnętrzne nie będą speł­niać wszys­t­kich przyp­isanych im funkcji. Zatrud­ni­a­jąc fachową ekipę mamy pewność, że drzwi wejś­ciowe zostaną dobrze osad­zone. Nie oznacza to jed­nak, iż samodzielny mon­taż nie może być skuteczny. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, jak krok po kroku pre­cyzyjnie zamon­tować drzwi zewnętrzne.

Jak wygląda montaż drzwi zewnętrznych? - Read more

Czy okna drewniane są bezpieczne? - Read more

Drew­ni­ane okna od lat cenione są ze względu na swój ele­gancki wygląd oraz trwałość, to jed­nak nieje­dyne ich zalety. Warto wiedzieć, iż na rynku coraz więk­szą pop­u­larność zdoby­wają drew­ni­ane okna anty­wła­man­iowe, które doskonale chronią dom przed wła­maniem. W poniższym wpisie wyjaś­ni­amy, dlaczego okna wyko­nane z drewna najlepiej zabez­pieczają przed intruzami, a także, w jaki sposób chronią one przed pożarem domu.

Czy okna drewniane są bezpieczne? - Read more

Paginacja