Wydarzenia (zajawki artykułów)

Jakie są różnice miedzy drzwiami przylgowymi a bezprzylgowymi? - Read more

Urządzanie domu to bez najm­niejszej wąt­pli­wości okazja do poz­na­nia całej masy nowych ter­minów oraz bliższego przyjrzenia się ele­men­tom, na które do tej pory nie zwracało się zbyt dużej uwagi. Doskon­ałym przykła­dem jest tutaj przylga w drzwiach, którą zapewne wszyscy dobrze kojarzą, choć mało kto potrafi ją poprawnie nazwać. Czym jest przylga i na czym polega różnica między drzwiami z przylgą a tymi jej pozbawionymi?

Jakie są różnice miedzy drzwiami przylgowymi a bezprzylgowymi? - Read more

Gdzie montuje się drzwi przylgowe z ościeżnicą regulowaną? - Read more

Drzwi stanowią istotny ele­ment wyposaże­nia każdego domu, mieszka­nia, biura i innych rodza­jów lokali. Ich zadaniem jest odd­zielanie przestrzeni, ograniczanie strat energii cieplnej oraz oczy­wiś­cie zapewnie­nie odpowied­niego poziomu pry­wat­ności wszys­tkim domown­ikom i użytkown­ikom nieru­chomości. Na rynku zna­jdziemy szereg rozwiązań z kat­e­gorii drzwi oraz ościeżnic – w tym drzwi przyl­gowe oraz ościeżnice reg­u­lowane. Gdzie się je stosuje?

Gdzie montuje się drzwi przylgowe z ościeżnicą regulowaną? - Read more

Mity na temat drzwi drewnianych - Read more

Drzwi fron­towe to niezwykle ważny ele­ment wykończeniowy w każdym budynku. Muszą być wyko­nane z mate­ri­ałów najwyższej jakości, aby wytrzy­mać dzi­ałanie wielu nieko­rzyst­nych czyn­ników zewnętrznych. Powinny zapew­niać domown­ikom zarówno wysoki kom­fort ter­miczny, jak i akusty­czny, dobrze izolu­jąc wnętrza domu od chłodu i hałasu zewnętrznego świata. Bardzo istotna jest również ich odporność na ewen­tu­alne próby włamania.

Mity na temat drzwi drewnianych - Read more

Jak dobrać odpowiednie drzwi zewnętrzne? - Read more

Zakup drzwi zewnętrznych powinien być dobrze prze­myślany, gdyż jest to ważny ele­ment wykończeniowy każdego domu, który służy jego mieszkań­com przez wiele lat. Drzwi wejś­ciowe muszą pełnić kilka istot­nych funkcji: być skuteczną bari­erą dla ewen­tu­al­nych intruzów, odd­zielać wnętrza od świata zewnętrznego, chronić je przed nad­miernym hałasem oraz ucieczką ciepła. Powinny więc być solidne, wytrzy­małe, este­ty­czne i ciepłe. Doskon­ałym wyborem jest mon­taż drzwi drew­ni­anych, które nie tylko pięknie się prezen­tują, ale wyróż­ni­ają się także doskon­ałymi para­me­trami użytkowymi.

Jak dobrać odpowiednie drzwi zewnętrzne? - Read more

Świąteczne mycie okien. Jak się za to zabrać? - Read more

Mycie okien na święta wielka­nocne stało się nieodłączną częś­cią naszej trady­cji. Zbliża­jące się święta są bowiem doskon­ałym pretek­stem do zro­bi­enia wiosen­nych gen­er­al­nych porząd­ków w swoim domu. Chęć dokład­nego wyczyszczenia okien i wnętrz wynika z faktu, iż każdy z nas lubi prze­by­wać w wyp­ielęg­nowanych, czystych pomieszczeni­ach, a świąteczny okres spędzamy zazwyczaj właśnie we włas­nych domach z najbliższymi. Aby umilić sobie ten wyjątkowy czas, warto zad­bać o okna. Błyszczące i prze­jrzyste szyby spraw­iają, że cały świat będzie wyglą­dał piękniej, wnętrza rozświ­etli wiosenne słońce, a dom będzie się prezen­tować odświęt­nie zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz.

Świąteczne mycie okien. Jak się za to zabrać? - Read more

Na jakie profile okienne się zdecydować? - Read more

Pro­fil oki­enny to najważniejsza część okna, gdyż zależą od niego jego właś­ci­wości ter­moizo­la­cyjne. Pro­fil zbu­dowany jest z ramy, ościeżnicy, lis­tew przyszy­bowych i innych ele­men­tów. Dostęp­nych jest wiele rodza­jów pro­fili oki­en­nych, a różnią się one od siebie głównie gruboś­cią. W dzisiejszym wpisie doradz­imy, na jakie pro­file warto się zdecydować.

Na jakie profile okienne się zdecydować? - Read more

Swisspacer Air – co to takiego? - Read more

Swis­spacer Air to spec­jalny kom­po­nent gwaran­tu­jący kom­pen­sację ciśnienia w szy­bach zespolonych. Dzięki temu niewielkiemu ele­men­towi można skutecznie zapo­biec pęka­niu oraz przed­w­czes­nemu starze­niu się szyb, gdyż umożli­wia on wyraźné zmniejsze­nie naprężeń wewnątrz zespoleń wynika­ją­cych z różnic wysokości lub wpły­wów klimatycznych.

Swisspacer Air – co to takiego? - Read more

Jakie drzwi wybrać – pełne czy ze szklanymi ornamentami? - Read more

Wejś­ciowe drzwi do domu to bardzo ważny ele­ment wpły­wa­jący na styl całego budynku. Są swoistą wiz­ytówką każdego domu. Ze względu na rolę, jaką odgry­wają oraz cen­tralne umiejs­cowie­nie ich w bryle budynku przykuwają wzrok i zwracają na siebie uwagę. Jeżeli zależy Ci, aby Twój dom dobrze się prezen­tował, musisz grun­townie prze­myśleć wybór odpowied­nich drzwi zewnętrznych. Powinny być one przede wszys­tkim dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego budynku, aby uzu­peł­ni­ały go i tworzyły z nim spójną całość.

Jakie drzwi wybrać – pełne czy ze szklanymi ornamentami? - Read more

Dlaczego kolor drzwi ma znaczenie? - Read more

Drzwi wejś­ciowe do domu są jego wiz­ytówką. To jeden z najbardziej wyek­sponowanych w fasadzie budynku ele­men­tów, który pełni również niezwykle ważną funkcję – to właśnie przez nie wchodzi się do wnętrza domu. Ich wygląd jest więc bardzo istotny. Drzwi zewnętrzne powinny być ide­al­nie dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego, w jakim wybu­dowany jest dom. Nie mniej ważny jest ich kolor, który powinien współ­grać z kolorystyką elewacji, dachu oraz sto­larką oki­enną. Tylko dobrze dopa­sowane drzwi będą prawdziwą ozdobą domu.

Dlaczego kolor drzwi ma znaczenie? - Read more

Jak samodzielnie wyregulować okna? - Read more

Okno to zazwyczaj bardzo inten­sy­wnie eksploa­towany ele­ment, dlat­ego po pewnym cza­sie nawet najlep­szej jakości okna wyma­gają wyko­na­nia reg­u­lacji okuć. Warto przeprowadzić ją, gdy wyczuwalna jest jakakol­wiek nieszczel­ność, albo gdy okno nie domyka się lub zaczyna spraw­iać trud­ności pod­czas zamyka­nia i otwiera­nia. Czyn­ność ta powinna być również przeprowadzana przed zbliża­ją­cym się latem albo zimą. Można to zro­bić samodziel­nie lub wezwać fachow­ców. Jeżeli okna są w dobrym stanie tech­nicznym, warto nauczyć się włas­noręcznie je reg­u­lować, aby móc w razie potrzeby szy­bko poprawić ich szczel­ność i praw­idłowo zad­bać o coroczną konserwację.

Jak samodzielnie wyregulować okna? - Read more

Paginacja