Okna niety­powe

Okna niety­powe charak­teryzują się nie­s­tandar­d­owymi ksz­tał­tami, a ich wyko­nanie wymaga ogrom­nej pre­cyzji. Architekci od dawna pro­jek­towali niety­powe ksz­tałty oki­en­nic, chcą w ten sposób pod­kreślić charak­ter budynku i wyróżnić go. W wielu zabytkowych pała­cach, kamieni­cach czy też dworkach możemy znaleźć okna okrągłe, trójkątne, łukowe, trape­zowe czy też wole oka. Niek­tóre niety­powe ksz­tałty trudno nawet nazwać.

Okna niety­powe jako wyjątkowy ele­ment wyposaże­nia domu

Niety­powe okna o geom­e­trycznych ksz­tał­tach najczęś­ciej stosowane są w domach o stylu modernisty­cznym. Dzięki twor­zonym przez nas oknom na zamówie­nie możliwa jest real­iza­cja oryginal­nego pro­jektu architek­ton­icznego. Niety­powe oki­en­nice stanowią niepow­tarzalny ele­ment wyposaże­nia domu, który wyróż­nia budynek na tle innych. Okna niety­powe to propozy­cja dla osób, które cenią sobie ory­gi­nalny design i chcą w prosty sposób wyróżnić swój lokal usłu­gowy, dom lub mieszkanie. Wśród okien niety­powych wymienić można wiele rodza­jów ksz­tałtów i rozmi­arów. Jed­nym z nich są okna trójkątne, które są niezwykle efek­towne i doskonale wpisują się w nowoczesne aranżacje wnętrz. Kole­jnymi niety­powymi oknami są okna łukowe, które nadają pomieszcze­niu ele­gancki charak­ter i spraw­iają, że wnętrze nabiera niepow­tarzal­nego stylu. W przy­padku dużych przeszk­leń często stosowane są okna panoram­iczne, które pozwalają na ciesze­nie się pięknym widok­iem. Okna niety­powe dostępne są również w różnych rozmi­arach, co pozwala na ich indy­wid­u­alne dopa­sowanie do wymi­arów pomieszczenia.

Najczęś­ciej na okna o niety­powych rozmi­arach i ksz­tał­tach decy­dują się właś­ci­ciele domów jed­norodzin­nych oraz więk­szych budynków usłu­gowych lub obiek­tów biurowych. Zas­tosowanie tego typu okien w wykończe­niu całości pozwala nadać budynkowi zupełnie innego charak­teru i sprawić, że od razu staje się ono dużo ciekawsze. Dla właś­ci­cieli firm i budynków biurowych okna niety­powe często są trak­towane jako ele­ment, który zwięk­sza ich możli­wość zwróce­nia na siebie uwagi i zaist­nienia w świado­mości więk­szej liczby potenc­jal­nych klien­tów. Z naszą pomocą uda Ci się stworzyć okna, które staną się prawdziwą ozdobą Two­jego domu lub prowad­zonego przez Ciebie obiektu usługowego.

Niety­powe okna to rozwiązanie nie tylko este­ty­czne, ale i prak­ty­czne. Oki­en­nice o niety­powych for­mach można zamon­tować w miejs­cach, gdzie nie zmieś­ciłyby się klasy­czne okna. Tzw. wole oka często wyko­rzys­tuje się jako okna dachowe. Niety­powe okna są wręcz stwor­zone do pała­cyków, dworków czy awan­gar­dowych hoteli.

Co warto wiedzieć o niety­powych oknach?

Pod­czas pro­dukcji okien o niety­powych ksz­tał­tach konieczne jest zas­tosowanie odpowied­nich tech­nologii, które umożli­wią nadanie oknom pożą­danej formy, a jed­nocześnie sprawią, iż pro­dukt będzie tak samo trwały jak jego stan­dar­d­owa wer­sja. Nie oznacza to jed­nak, że nie będzie potrzebna reg­u­larna renowacja drew­ni­anych okien.

Decy­du­jąc się na zakup niety­powych okien, trzeba wziąć pod uwagę, że okna o tak ory­gi­nal­nym wyglądzie zazwyczaj są o co najm­niej 4060% droższe niż stan­dar­d­owe. Tego rodzaju zamówie­nie najczęś­ciej wiąże się także z dłuższym okre­sem oczeki­wa­nia na jego realizację.

Zobacz też: Niety­powe rozwiązania