Okna niety­powe

Okna niety­powe charak­teryzują się nie­s­tandar­d­owymi ksz­tał­tami, a ich wyko­nanie wymaga ogrom­nej pre­cyzji. Architekci od dawna pro­jek­towali niety­powe ksz­tałty oki­en­nic, chcą w ten sposób pod­kreślić charak­ter budynku i wyróżnić go. W wielu zabytkowych pała­cach, kamieni­cach czy też dworkach możemy znaleźć okna okrągłe, trójkątne, łukowe, trape­zowe czy też wole oka. Niek­tóre niety­powe ksz­tałty trudno nawet nazwać.

Okna niety­powe jako wyjątkowy ele­ment wyposaże­nia domu

Niety­powe okna o geom­e­trycznych ksz­tał­tach najczęś­ciej stosowane są w domach o stylu mod­ernisty­cznym. Dzięki twor­zonym przez nas oknom na zamówie­nie możliwa jest real­iza­cja ory­gi­nal­nego pro­jektu architek­ton­icznego. Niety­powe oki­en­nice stanowią niepow­tarzalny ele­ment wyposaże­nia domu, który wyróż­nia budynek na tle innych.

Niety­powe okna to rozwiązanie nie tylko este­ty­czne, ale i prak­ty­czne. Oki­en­nice o niety­powych for­mach można zamon­tować w miejs­cach, gdzie nie zmieś­ciłyby się klasy­czne okna. Tzw. wole oka często wyko­rzys­tuje się jako okna dachowe. Niety­powe okna są wręcz stwor­zone do pała­cyków, dworków czy awan­gar­dowych hoteli.

Co warto wiedzieć o niety­powych oknach?

Pod­czas pro­dukcji okien o niety­powych ksz­tał­tach konieczne jest zas­tosowanie odpowied­nich tech­nologii, które umożli­wią nadanie oknom pożą­danej formy, a jed­nocześnie sprawią, iż pro­dukt będzie tak samo trwały jak jego stan­dar­d­owa wer­sja. Nie oznacza to jed­nak, że nie będzie potrzebna reg­u­larna renowacja drew­ni­anych okien.

Decy­du­jąc się na zakup niety­powych okien, trzeba wziąć pod uwagę, że okna o tak ory­gi­nal­nym wyglądzie zazwyczaj są o co najm­niej 4060 pro­cent droższe niż stan­dar­d­owe. Tego rodzaju zamówie­nie najczęś­ciej wiąże się także z dłuższym okre­sem oczeki­wa­nia na jego realizację.

Zobacz też: Niety­powe rozwiązania