Dec­o­ra­tive win­dows are chiefly installed in his­tor­i­cal build­ings, but nowa­days cus­tomers order such win­dows just as fre­quently for their newly erected styl­ish houses and manors.

His­toric win­dows are avail­able in all thick­nesses man­u­fac­tured by us: 68 mm, in the energy-​efficient 78 mm ver­sion and 92 mm pas­sive ver­sion. We also man­u­fac­ture cus­tom pro­files for the Bel­gian and Eng­lish markets.

Dec­o­ra­tive win­dows profiles

Exam­ples of dec­o­ra­tive win­dows made with dif­fer­ent profiles:

W przy­padku wykony­wa­nia nowych okien do obiek­tów zabytkowych, dokład­nie odt­warzamy ist­niejące ele­menty zdo­bień tak, aby nowoczesne okno wyglą­dem w pełni naw­iązy­wało do his­to­rycznego pier­wow­zoru. Okna zdo­bione dostępne są w wer­sji o trady­cyjnej grubości 68 mm oraz w wer­sji ener­gooszczęd­nej i pasywnej.

See also:

His­toric heads and non-​standard decorations

In the gallery above we present ready-​made designs for heads from glow​iczki​.pl.

If none of the ready-​made solu­tions sat­isfy our cus­tomers, we also offer cus­tom carv­ing designs.

See more heads on glow​iczki​.pl

Pro­fil belgijski

Wykonu­jemy także rzadziej spo­tykane okna, pop­u­larne w innych kra­jach, takie jak *okna sash* lub okna o pro­fi­lach pop­u­larnych w Bel­gii lub Anglii.

Zobacz także: Szprosy w oknach drew­ni­anych
Okno - profil belgijski